Welcome to our KTF Organic Land

4. กระบวนการปั้นเม็ด

ในกระบวนการปั้นเม็ดมีการฉีดพรมน้ำหมักชีวภาพ เพื่อเพิ่มธาตุอาหาร และมีการคัดเม็ดปุ๋ยให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของเกษตรกร

"ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย" นำพาธุรกิจและพัฒนาเกษตรกรไทยและผลผลิต สู่ตลาดโลก

หากคุณสนใจรับทราบข้อมูล หรือ สั่งซื้อสินค้ากรุณาติดต่อสอบถาม