Welcome to our KTF Organic Land

  • โทรศัพท์ : 034-510-985
  • info@ktf.co.th

ชื่อ ผลิตภัณฑ์

โฮโมเฟอรท ตรา ปลามังกร (กระสอบสีฟ้า-ขาว) OM 20%

ส่วนผสม

เปลือกยูคาลิปตัส 60%

มูลไก่ 40%

"ก้าวไปข้างหน้า...ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นและตั้งใจ นำพาเกษตรกรไทยสู่สากล"

บริษัทฯ เปิดให้หน่วยงานรัฐและผู้ที่สนใจ เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเชิงอุตสาหกรรม ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่