Welcome to our KTF Organic Land

  • โทรศัพท์ : 034-510-985
  • info@ktf.co.th

มาตรฐานโรงงาน

images

เอกสารรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ (IFOAM)


images

เอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์


images

ใบอนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานปุ๋ยหมัก เกรด 1 และเกรด 2


images

ใบอนุญาตนำเข้าปุ๋ย


images

ใบอนุญาตส่งออกปุ๋ย


images

ทะเบียนปุ๋ยทับทิมสยาม


images

ทะเบียนปุ๋ยนกอีกา


images

ทะเบียนปุ๋ยปลามังกร20


images

ทะเบียนปุ๋ยปลามังกร25


images

ทะเบียนปุ๋ยเลขหนึ่ง


images

ทะเบียนปุ๋ยโลกต้นไม้