Welcome to our KTF Organic Land

Export Production

       บริษัทมีห้องปฏิบัติการทางเคมีเป็นของเราเอง และยังได้นำเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาสู่กระบวนการผลิต จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพสูง และมีความแม่นยำเรื่องน้ำหนักบรรจุ อีกทั้งกำลังการผลิตของบริษัทนั้น สามารถผลิตได้ถึง 100,000 ตัน/ปี