Welcome to our KTF Organic Land

  • โทรศัพท์ : 034-510-985
  • info@ktf.co.th

มาตรฐานโรงงาน

images

เอกสารรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ (IFOAM)


images

เอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์


images

ใบอนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานปุ๋ยหมัก เกรด 1 และเกรด 2


images

ใบอนุญาตนำเข้าปุ๋ย


images

ใบอนุญาตส่งออกปุ๋ย


images

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ ตราทับทิมสยาม


images

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ ตรานกอีกา


images

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ ตราปลามังกร (สูตรมาตรฐาน)


images

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ ตราปลามังกร (สูตร Premium)


images

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ ตราเลขหนึ่งลายไทย


images

ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ ตราโลกต้นไม้