Welcome to our KTF Organic Land

  • โทรศัพท์ : 034-510-985
  • info@ktf.co.th

โครงการ “หนองลานบ้านฉัน ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ตามวิถีพอเพียง”

โครงการดีๆสำหรับเยาวชน ที่ทางเทศบาลตำบลหนองลาน จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และโรงงาน โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ออร์แกนิคแลนด์ วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 รวม 2 วัน 1 คืน

images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images