Welcome to our KTF Organic Land

  • โทรศัพท์ : 034-510-985
  • info@ktf.co.th

สินค้า ของเรา

  • สินค้าทั้งหมด
  • ปุ๋ยอินทรีย์
  • ก้อนเชื้อเห็ด
  • โรงเห็นมินิ
  • แคร่ปลูกผักสำเร็จรูป
  • ต้นซิลเวอร์โอ้ค

"ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย" นำพาธุรกิจและพัฒนาเกษตรกรไทยและผลผลิต สู่ตลาดโลก

หากคุณสนใจรับทราบข้อมูล หรือ สั่งซื้อสินค้ากรุณาติดต่อสอบถาม