Welcome to our KTF Organic Land

  • โทรศัพท์ : 034-510-985
  • info@ktf.co.th

6. กระบวนการลดความร้อนแฝง

เม็ดปุ๋ยที่ผ่านกระบวนการลดความชื้น ด้วยการอบร้อนและอบเย็น จะยังคงมีความชื้นและความร้อนแฝงอยู่ในเม็ดปุ๋ย บริษัทฯจะต้องลำเลียงเข้าไซโลเพื่อลดความร้อนแฝง ให้อุณหภูมิเท่ากับสภาพแวดล้อมปกติ ซึ่งจะมีผลพลอยได้คือ ลดความชื้นลงไปจากเดิมอีก 10 เปอร์เซ็นต์

"ก้าวไปข้างหน้า...ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นและตั้งใจ นำพาเกษตรกรไทยสู่สากล"

บริษัทฯ เปิดให้หน่วยงานรัฐและผู้ที่สนใจ เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเชิงอุตสาหกรรม ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่