Welcome to our KTF Organic Land

  • โทรศัพท์ : 034-510-985
  • info@ktf.co.th

ที่อยู่ บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย จำกัด

เลขที่ 84/5 หมู่ 15 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130

เบอร์โทรศัพท์

034-510-985 , 034-643-444

098-264-3444 , 092-863-6644

แฟกซ์ : 034-510-986

อีเมล์

info@ktf.co.th

Contact Us