Welcome to our KTF Organic Land

  • โทรศัพท์ : 034-510-985
  • info@ktf.co.th

ที่อยู่ เคทีเอฟ ออร์แกนิคแลนด์

เลขที่ 118 หมู่ 3 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130

เบอร์โทรศัพท์

092-826-6644, 080-004-4024

แฟกซ์ : 034-643-587

อีเมล์

info@ktf.co.th

Contact Us