Welcome to our KTF Organic Land

  • โทรศัพท์ : 034-510-985
  • info@ktf.co.th

4. กระบวนการปั้นเม็ด

ในกระบวนการปั้นเม็ดมีการฉีดพรมน้ำหมักชีวภาพ เพื่อเพิ่มธาตุอาหาร และมีการคัดเม็ดปุ๋ยให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของเกษตรกร

"ก้าวไปข้างหน้า...ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นและตั้งใจ นำพาเกษตรกรไทยสู่สากล"

บริษัทฯ เปิดให้หน่วยงานรัฐและผู้ที่สนใจ เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเชิงอุตสาหกรรม ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่