Welcome to our KTF Organic Land

  • โทรศัพท์ : 034-510-985
  • info@ktf.co.th

7. กระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์

ในขั้นตอนสุดท้ายของการผลิต บริษัทฯ บรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องชั่งระบบดิจิตอลเพื่อความแม่นยำและได้มาตรฐานในการบรรจุ

"ก้าวไปข้างหน้า...ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นและตั้งใจ นำพาเกษตรกรไทยสู่สากล"

บริษัทฯ เปิดให้หน่วยงานรัฐและผู้ที่สนใจ เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเชิงอุตสาหกรรม ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่