Welcome to our KTF Organic Land

  • โทรศัพท์ : 034-510-985
  • info@ktf.co.th


KTF-21

ชื่อ สินค้า

ต้นซิลเวอร์โอ้ค

รายละเอียด

ไม้ล้อม สเปคไม้ต่างประเทศ​แท้
ราคาพร้อมปลูก​ และนวัตกรรมการปลูก พร้อมด้วยวัสดุรองก้นหลุม
ประกันเปลี่ยนให้ใหม่ กรณียืนต้นตาย(เว้นแต่ขาดน้ำ)​ระยะเวลา 1 ปี


ราคา

ขนาด 2” ราคา 10,000 บาท
ขนาด 3” ราคา 25,000 บาท
ขนาด 4” ราคา 35,000 บาท
ขนาด 5” ราคา 45,000 บาท
ขนาด 6” ราคา 55,000 บาท