Welcome to our KTF Organic Land

  • โทรศัพท์ : 034-510-985
  • info@ktf.co.th

บริษัท ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทย จำกัด ได้รับอนุญาตให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานปุ๋ยหมัก
เกรด 1 และเกรด 2

              ใบอนุญาตให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานปุ๋ยหมัก เกรด 1 และเกรด 2 คือ การรับรองมาตรฐานสินค้าของกรมพัฒนาที่ดิน จะเป็นเรื่องปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ซึ่งหมายถึง การออกใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ที่แสดงไว้ในฉลากบนสินค้า เป็นไปตามระเบียบของกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พ.ศ.2553